Uudenkaupungin Purjehdusseura ry.
Timo Lindström

 

BOAT RACE UUSIKAUPUNKI 2012 OFFSHORE MOOTTORIVENEIDEN NOPEUS KILPAILU

1.    Alue

Uudenkaupungin edustan vesialue, toiminnan rajoittuessa suunnilleen kolmioon Hepokarin satama-allas – Laatiskeri – Iso-Hylkimys

2.    Toiminnan kuvaus

 

Moottoriveneiden nopeuskilpailu, Offshore 3A, 3B, 3C, V50, V150, V300 ja jokamiesluokka

 Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n lupa nro 3/2012.

Lähtö 16.06. klo 14.00 Hepokarin satama-altaasta. Kilpailun kesto noin 1,5 tuntia. Veneet varikolla noin klo 16.00 mennessä.
- reitti ”Pohjoinen reitti” karttaliitteen mukaisesti ajetaan sama reitti viisi kertaa läpi.

Lähtö 17.06. klo 12.00 Hepokarin satama-altaasta. Kilpailun kesto noin 1,5 tuntia. Veneet varikolla noin klo 14.00 mennessä.
- reitti: ”Eteläinen reitti” karttaliitteen mukaisesti ajetaan sama reitti viisi kertaa läpi.

Sääolojen ollessa epäsuotuisat eli tuuliset voidaan järjestäjän harkinnan perusteella ajaa toisena tai molempina päivinä liitteenä oleva ”Myskyreitti”.

3.    Kartat alueesta (Liitteet 1-5)

Liitteet 1-3: Kilpailureitit merialueella

Liite 4: Lähtöalue Hepokarin sataman edustalla, katsojaveneet, varikkoalue

Liite 5: Varikon järjestelyt, veneet, pelastustiet, alkusammutuskalusto

4.    Turvallisuusorganisaatio

Vastuujärjestäjä:            Uudenkaupungin Purjehdusseura ry.

Vastuuhenkilöt:              Jussi Valtonen, kilpailunjohtaja, 0400 799549

Timo Lindström, kilpailun varajohtaja, turvallisuuspäällikkö, 0500 716015

                                            Timo Lindström hoitaa tehtävänsä maalialueella.

                                            Muu organisaatio esitetty viestintäkaaviossa

                                             Osa turvaveneistä varmistaa turvallisuutta ja ohjaa                                              veneliikennettä. Osallistujamäärä odotettavissa noin
                                             10 turvavenettä.

 

Viranomaiset:                  Merivartiostolle, poliisille, satamalle ja pelastuslaitokselle informoidaan tapahtumasta.

Kilpailureitin varrella n. 12 turvavenettä, joissa kahdessa on sukeltaja. Turvaveneet on sijoitettu radan varrelle noin yhden merimailin välein.

Kilpailun lääkäri ja ambulanssi hälytysvalmiudessa päivystävät Suukarissa.

Kilpailun turvallisuuspäällikkö on yhteydessä VTS Turku ennen kilpailua.                          

Järjestyksen pito           Kilpailun aikana turvaveneet suorittavat järjestyksen valvontaa rata-alueella.

Veneissä näytettävissä Turvavene-kyltti ja veneet varustettu Stop- merkeillä.

                                            Henkilöt perehdytetään tehtäviin ennen kilpailua.

Turvaveneisiin osallistuva henkilöstö koulutetaan tehtäviinsä ennen kilpailua pidettävissä kahdessa koulutustilaisuudessa. Toinen tilaisuus pidetään ennen kilpailua ja toinen pidetään ennen lähtöä, jossa tutustutaan kilpaveneisiin onnettomuuden näkökulmasta.

Viranomaisveneet         Toimivat valvonta- ja pelastusvalmiudessa, eivätkä osallistu kilpailuorganisaatioon.

Viestintä                           Liite 6, Kilpailun puhelinnumerot ja viestiliikenne, valmistuu 14.6.2012, meri- VHF verkosto kanavalla 69 hätä- ja pelastusliikenne, kanavalla 77 kilpailun muu liikenne, täydennettynä gsm-käsipuhelimin.

                                            Turvaveneillä VHF-kanava 16 on myös oltava kuuntelulla.

5.    Ennakoitavat vaaratilanteet ja niiden vaikutukset

5.1.                     Onnettomuus/vahinko varikolla

-       tulipalo

-       ympäristövahinko

-       tapaturma esim. veneen nostossa tai siirrossa

5.2.                     Onnettomuus kilpailun aikana

-       törmäys kilpailijoiden/katsojaveneiden kesken

-       törmäys merimerkkiin/kiinteään esteeseen

-       nurinajo/sukellus kilpailevalle veneelle

-       venepalo

-       ympäristövahinko

5.3                Katsojien mahdollinen veteen joutuminen

6.    Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi

6.1.                     Varikon suunnittelussa on noudatettu seuraavia määräyksiä:

-       Pelastustien oltava avoin varikkoalueelle, leveys min. 4 m, mieluimmin 6 m, pelastustie läpiajettava

-       veneiden (huoltoauto + vene) keskinäinen etäisyys 5 m

-       tupakointi varikolla on kielletty, samoin avotulenteko ja tulityöt

-       karttaan sammuttimien sijoitus, lähin alle 15 m, keskinäinen etäisyys 30 m, teholuokka hehkupalo 43A, nestepalo 183B

-       varikon syrjäinen sijainti ja aitaaminen helpottaa valvontaa

-       veneiden paikat, tankkaus suoritetaan huoltoasemalla

-       kielletään uiminen katsomoalueilla.

Varikon järjestyksestä vastaa katsastuspäällikkö

6.2                Kilpailun aikana

Veneiden törmäysriski on suurin Hepokarin ja Pietarinkarin välisellä alueella. Jonka vuoksi kilpailupäivinä 16.6.2012 klo 14.00 ja 17.6.2012 klo 12.00 alkaen kahden tunnin ajan toivotaan että kaikkea ylimääräistä veneliikennettä vältettäisiin kyseisellä alueella. Asiasta pyritään mahdollisuuksien mukaan tiedottamaan ennakkoon paikallisissa sanomalehdissä

Alueella liikkuville veneille tiedotetaan kilpailusta kilpailun aikana kyltein ja keskustelemalla. Veneitä kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja vähentämään nopeutta kilpailualueella.

Katsojaveneiden alue ja oheiskilpailurata erotetaan offshore-reitistä merkitsemällä se lehdissä ja internetissä julkaistavaan karttaan. Turvaveneet huolehtivat että katsojaveneet pysyvät niille varatuilla paikoilla.

Nurinajojen ehkäisemiseksi varoitetaan kilpailijoita ohjaajakokouksessa mahdollisten laivojen peräaalloista ja tiedossa olevasta säätilasta.

Vastuu kilpailevan veneen turvallisesta tilannenopeudesta on kuitenkin veneen miehistöllä. Nurinajojen havaitsemiseksi painotetaan turva-veneiden jatkuvan tähystyksen tärkeyttä ja veneiden riittävää määrää.

Venepalot kilpailussa ovat harvinaisia. Alkusammutuksen tekee kilpa-veneen miehistö, turvaveneissä on katsastusmääräysten mukaiset sammuttimet. Varsinainen sammutuskalusto sijaitsee pelastuslaitoksen meriasemalla.

 

Ympäristövahingoissa veteen joutuvat polttoainemäärät ovat pieniä ja haihtuvat nopeasti. Yhteentörmäyksessä siviiliveneen kanssa voi aiheutua öljypäästö.

7.    Toimenpiteet ennakoiduissa onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa

                                            Sairaskohtaukset ja tapaturmat: kilpailun lääkäri, ambulanssi

                                            Tulipalot, alkusammutus merellä: Kilpa- ja turvaveneet

                                            Tulipalot, alkusammutus varikolla: Veneiden ja varikon sammuttimet,
                                            pelastuslaitos.

Häiritsevästi käyttäytyvät henkilöt ja veneet poistetaan alueelta turvaveneiden toimesta. Tarvittaessa kutsutaan poliisi.

Ennen kilpailun alkua kilpailureitti ajetaan läpi, jotta varmistutaan reitin turvallisuudesta.

 

Mahdolliset uimarit reitin varrella käskytetään ylös vedestä ja ilmoitus turvallisuuspäällikölle.

                                            Veden varaan joutuneiden pelastaminen: Turva-alukset

                                            Hälytysajoneuvojen opastus: Turvapäällikkö ja turvaveneet

                                            Ohjeet kilpailua seuraavalle yleisölle: Kuulutusjärjestelmä, VHF

Ohjeet turvaveneille, viestintätaulukko, kilpailukutsu, turvaveneiden tehtävät, reittipiirros, käsimerkit, turvallisuussuunnitelma

Turvavenekunnille laaditaan ja luovutetaan (väh. 1 x A4) ohje.

Lepäisten laituri toimii tarvittaessa turvasatamana veneitä nostettaessa.

Myrsky, tuuli yli 12 m/s, kilpailun johto päättää mahdollisen kilpailun keskeyttämisen.

Kilpailijat ovat onnettomuuden sattuessa velvolliset avustamaan uhreja.

Onnettomuustilanteessa lähtö on keskeytettävä.

8.Viranomaisten hälyttäminen

Turvallisuusorganisaatio ohjeistetaan viranomaisten hälyttämisestä häiriö- ja onnettomuustilanteissa nro 112. Onnettomuustilanteessa sairaalan ensiapuun soitetaan valmiustilan nostamiseksi.

9. Tiedottaminen mahdollisissa vakavissa onnettomuustilanteissa

Tiedottamisen hoitaa onnettomuuksien selvittelylautakunta yhteistyössä viranomaisten kanssa.

                                           

Kilpailun yleisistä turvajärjestelyistä tiedotetaan ennakolta yleisölle tiedotusvälineissä ( = lehdet, radio ja internet).

10. Vastuusitoumus

Kilpailukutsussa todetaan, että mahdollisten pelastustehtävien johdosta avustettavan aluksen päällikkö sitoutuu vastaamaan kaikista avustuksen yhteydessä mahdollisesti syntyvistä vahingoista, menetyksistä ja kustannuksista. Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija allekirjoittaa tämän vastuusitoumuksen.

 

11. Organisaation yhteiskokous ja pelastussuunnitelman läpikäynti

Varikkoalueella, Suukarintie 6, 23500  UUSIKAUPUNKI,

4.6.2011 klo 18.00.

 

Lisäksi:

perjantaina 15.6. turvavenemiehistöt ja varikkohenkilökunta ja lauantaina viimeiset ohjeet turvavenemiehistöille.

 

 

                                            Uudessakaupungissa 10.3.2012

 

                                            Uudenkaupungin Purjehdusseura ry.

                                           

                                            Timo Lindström
                                            Kilpailun turvapäällikkö
                                            UPS:n kommodori

                                           

                                            0500 716015

                                            tili@uusikaupunki.fi

 

Liitteet                               

1-3           Kilpailureitit merialueella

4.             Lähtöalue Suukarinniemen ja Pietarinkarin välistä, katsojaveneet, varikkoalue

5.             Varikon järjestelyt, veneet, pelastustiet, sammuttimet

6.             Viestintäkaavio (lopullinen lista valmis 14.6.)

7.             Alueiden käyttöluvat